Ubytovací řád

Apartmán U Davida

U sadů 398, Hlohovec, 69143

Provozovatel:

 • David Grandič, Dolní konec 472, Hlohovec, 69143, IČO:03879275

 • Tel. +420 723 718 736

 • Email: d.grandic@seznam.cz

 • Facebook: Apartmán U Davida

 • www.apartmanudavida.cz

Apartmán U Davida slouží pro ubytování osob pro rekreaci na dobu určitou na základě smlouvy nebo ústní dohody. Ubytování je poskytováno ve 4 samostatných apartmánech s vlastním sociálním zařízením a plně vybavenou kuchyňskou linkou s indukčním sporákem, mikrovlnou troubou a varnou konvicí. Vytápění objektu je zajištěno plynovým kotlem.

Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, možnost i více rodin nebo jenom jednotlivý hosté. Dům má společný dvůr, který je celý oplocený kde je možno uskladnit kola posedět na dvoře a něco si ugrilovat a ochutnat z vinotéky víno od místních vinařů.

Možnosti ubytování :

 • Ubytování je možné celoročně

 • V hlavní sezonu (červenec+srpen) mají přednost týdenní pobyty v termínech od soboty do soboty

 • Jsou možné i víkendové pobyty min. 2 noci

 • Ubytování hostů je možné od 15.00 do 18.00hodin v den zahájení pobytu. V jiném čase je ubytování možné po domluvě s provozovatelem

 • Opuštění apartmánů je nutné do 10.00 hodin v den ukončení pobytu nebo jinak zase dle domluvy

Podmínky o ubytování:

 • Ubytování je poskytováno úplatně, cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzena podpisem smlouvy nebo potvrzení emailem nebo sms zprávou

 • Ubytováním se rozumí používání prostor určený pro ubytování – apartmány (koupelna se sprchovým koutem a WC, ložnice, kuchyně, prostory ve dvoře a posezení, parkování před apartmány).

 • Cena za ubytování je splatná při začátku pobytu nebo v jeho průběhu i s úhradou rekreačního poplatku obci pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí hotově, bankovním převodem pouze po domluvě s provozovatelem a ten mu platbu potvrdí sms.

Náhrada škody:

 • V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta , je provozovatel oprávněn domáhat se celkové výši škody způsobené zaviněním hosta. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

Způsob objednání:

 • Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem, telefonicky nebo v rezervačním systému provozovatele. Tato je považována za platnou až po písemném (e-mailem ) potvrzení objednávky provozovatelem nebo ústní dohodou při krátších pobytech v den příjezdu.

Práva a povinnosti hosta:

 • A)Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření a chování.Za děti mladší 15 let zodpovídá jejich zákonný zástupce nebo odpovědná osoba. Při nástupu obdrží host jednu sadu klíčů od hlavních vchodových dveří, apartmánu, kolárny, další klíče může host obdržet po domluvě s provozovatelem. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 • B)Host je povinen:

 • Uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku

 • Řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování a rekreaci, před ukončením pobytu uvést vše do původního stavu vybavení kuchyně, umýt a řádně uložit na místa k tomu určená.

 • Řádně užívat přilehlé prostory na dvoře posezení, gril, domeček pro děti atd. a dodržovat pořádek a čistotu

 • Dohlížet na své děti nebo děti s hostem ubytované, hlavně předcházet jejich úrazům- nenechávat bez dozoru u otevřeného ohně, kuchyni, v podkroví apod.

 • Zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování

 • Třídíme odpad- plast, sklo, bio a komunální odpad

 • Chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování a rekreaci proti poškození

 • Zajistit ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

 • Seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej

 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování, rekreaci nebo na částech domu

 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

 • Uzamykat při odchodu vchodové dveře

 • V době od 22.00 hod do 6.00 hod se chovat, tak aby nerušil ostatní nadměrným hlukem no prostě dodržovat noční klid!!!

 • Pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdější odjezd po domluvě s provozovatelem

 • C)Host nesmí bez souhlasu provozovatele:

 • Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)

 • Odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

 • Přenechat prostory k ubytování jiné osobě

 • Přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování

 • Uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání, či trvalého bydliště

 • D)Zakázané činnosti pro hosty s nimi společně ubytované:

 • Zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách určených k ubytování

 • Zákaz odhazování nedopalků od cigaret v areálu apartmánu.

 • Zákaz používání vlastních spotřebičů (vyjma osobních počítačů a nabíječky na mobily, fotoaparáty)

 • Zákaz obsluhy grilu a ohniště dětmi

 • Zákaz sypání žhavého popele do plastové popelnice

 • Zákaz zasahování do el. instalace osobám bez el. kvalifikace dle vyhlášky 50/1978 Sb., paragraf 5 a více

 • Zákaz používání hasících přístrojů umístěných v ubytovacích prostorách k jiným účelům než k likvidaci požáru

 • Nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožnujícím jejich okamžité použití

 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

Povinnosti provozovatele:

 • Odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním

 • Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů

 • Dbát na bezvadný technický a hygienických stav v prostorách určených k ubytování

Vozidlo a cennosti hosta:

 • Parkování vozidel hostů je přímo před apartmánem na parkovišti. Tyto plochy k parkování jsou pro ubytované hosty a zcela bezplatné. Tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování

Průběžný úklid:

 • V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky, po 14 dnech povlečení. Základní úklidové pomůcky ( jar, hubky, utěrky) jsou součástí prostor kuchyňské linky. Běhe m týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Úklid si zajištuje host sám. Při delším pobytu víc než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a domluvy

Domácí zvířata:

 • Ubytování je povoleno se zvířaty, ale vždy záleží na společné domluvě s provozovatelem

Reklamace:

 • Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

Odstoupení z ubytování a pobytu v apartmánech U Davida:

 • Host má právo odstoupit z ubytování a pobytu. Odstoupení z ubytování a pobytu se řídí stornovacími podmínkami viz. Bod níže STORNOVACÍ PODMÍNKY tohoto ubytovacího řádu

 • Provozovatel má právo ubytování a pobyt zrušit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené tímto ubytovacím řádem nebo prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy

 • Odstoupení z ubytování a pobytu musí být sepsáno písemně, kde je sepsaný přesný důvod ukončení pobytu a odesláno druhé straně

 • V případě odstoupení z ubytování a pobytu si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování

Stornovací podmínky:

 • Host je oprávněn před zahájením pobytu odstoupit z důvodu neposkytnutí ubytování dojde-li ze strany provozovatele k porušení závazku k poskytnutí ubytování a vrátit hostu, vše co od něho obdržel( zálohu apod.). Popřípadě se domluvit na jiné variantě a nabídnout jiný termín nebo jinou kompenzaci

 • Provozovatel je oprávněn před zahájením ubytování od pobytu odstoupit jen z důvodu zrušení termínu pobytu ze závažných provozních důvodů na straně provozovatele anebo z důvodu porušení závazků ze strany ubytovaného

 • Provozovatel je oprávněn zrušit pobyt v průběhu ubytování, jestliže host v prostorách ubytovacího a venkovního zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje a nedodržuje své závazky a povinnosti specifikované v tomto ubytovacím řádu

 • Odstoupí-li provozovatel od pobytu z důvodu zrušení termínu ubytování před jeho zahájením a má zaplacenou zálohu, má host právo požadovat, aby mu na jeho základě nového pobytu byl poskytnut jiný termín ubytování nejméně v kvalitě odpovídající původnímu pobytu, je-li schopen takový termín nabídnout. Při novém pobytu je-li rozdíl v ceně tak ho vrátit nebo se popřípadně domluvit na jiné variantě

 • Host je povinen zaplatit provozovateli storno poplatky pokud má zaplacenou zálohu a odstoupí-li z ubytování z jiných důvodů než které jsou uvedeny v ubytovacím řádu a to takto pokud je zaplacena záloha:

 • V den nástupu ubytování až 3 dny před nástupem ubytování 100% z ceny zálohy

 • 4 až 7 dní před nástupem ubytování 80% ceny zálohy

 • 8 až 14 dní před nástupem ubytování 50% ceny zálohy

 • 15 až 29 dní před nástupem ubytování 30% ceny zálohy

 • 29 a více dní bude záloha vrácena zpět na účet z kterého byla zaplacena

 • V případě zrušení ubytování je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků

 • Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou od zrušení pobytu jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. tyto skutečnosti oznámit nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu události pokud to situace dovoluje a oznámit na e-mail, sms, dopis nebo zavolat

 • Pokud si host objedná ubytování v době kratší než 30 dní před počátkem poskytnutí ubytování stornovací podmínky se nemění

Doklad totožnosti:

 • Formulář „UBYTOVACÍ KNIHA“ obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, popř. cestovního pasu k zápisu do ubytovací knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti

Ubytovací řád platný od 1. května 2021

Zpracoval David Grandič, Dolní konec 472, Hlohovec 69143

Telefon: +420723718736, e-mail: d.grandic@seznam.cz

www.apartmanudavida.cz